BỆNH ViỆN MẪU NHI BÌNH DƯƠNG

Thiết bị cung cấp : Van và thiết bị cho tất cả các hệ thống :cấp thoát nước, PCCC, hệ lạnh trung tâm